Category Archives: Linux

Hướng dẫn cách thiết lập Server Email riêng với Modoboa

Modoboa là một nền tảng quản lý và máy chủ thư mã nguồn mở dạng [...]

Configure Nginx as Gateway for Multiple Servers

In this tutorial, we are going to configure Nginx as Gateway for multiple servers sharing [...]

Sử dụng Nginx làm Reverse Proxy cho nhiều trang web

Tôi hiện đang chạy một vài dịch vụ trên mạng gia đình của mình, bao [...]

Cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7 Minimal

Liệt kê danh sách các card mạng bằng lệnh dưới: (bạn có thể xài lệnh [...]

Cách cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên Ubuntu 20.04

Địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định là địa chỉ IP không thay đổi. Cho dù [...]