Category Archives: CentOS

Cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7 Minimal

Liệt kê danh sách các card mạng bằng lệnh dưới: (bạn có thể xài lệnh [...]