Thay đổi tên máy chủ Ubuntu Linux

Lệnh thay đổi tên máy chủ Ubuntu

Quy trình đổi tên máy tính trên Ubuntu Linux:

 1. Nhập lệnh sau để chỉnh sửa /etc/hostname bằng trình soạn thảo văn bản nano hoặc vi:
  sudo nano /etc/hostname
  Xóa tên cũ và thiết lập tên mới.
 2. Tiếp theo Chỉnh sửa tệp /etc/hosts :
  sudo nano /etc/hosts
  Thay thế bất kỳ sự xuất hiện nào của tên máy tính hiện tại bằng tên mới của bạn.
 3. Khởi động lại hệ thống để các thay đổi có hiệu lực:
  sudo reboot

Hiển thị tên máy chủ Ubuntu hiện tại

Chỉ cần gõ lệnh sau:
hostname

Làm cách nào để thay đổi tên máy chủ Ubuntu mà không cần khởi động lại hệ thống?

Nhập các lệnh sau: Tiếp theo chỉnh sửa tệp và cập nhật tên máy chủ: Cuối cùng, chỉnh sửa tệp và cập nhật các dòng đọc tên máy chủ cũ của bạn: Từ:
sudo hostname new-server-name-here
/etc/hostname
$ sudo nano /etc/hostname
/etc/hosts
sudo nano /etc/hosts

Từ

127.0.1.1   old-host-name

Đến:

127.0.1.1   new-server-name-here

Lưu và đóng tập tin.