Tạo Database và User trong MySQL, MariaDB bằng Lệnh (Command)

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo user và database sử dụng MySQL thông qua command line (Terminal).

Đăng nhập root MySQL

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào MySql bằng user root bằng cách gõ lệnh sau

mysql -u root -p

Tạo database mới

create database tên_database_muốn_tạo ;

Tạo và phân quyền cho user

create user 'tên_username'@'localhost' identified by 'password_muốn_tạo';

Để thay đổi password user ta dùng lệnh:

set password for 'tên_username'@'localhost' = password('password_muốn_đổi');

Thiết lập tất cả quyền cho user ta dùng lệnh:

grant all on tên_database.* to tên_username@localhost;

Nếu bạn muốn phân quyền giới hạn cho user thì dùng dòng lệnh sau:

grant SELECT on tên_database.* to tên_username@localhost;

Thay chữ SELECT bằng 1 trong các quyền dưới đây

Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user:

ALL
ALTER
CREATE VIEW
CREATE
DELETE
DROP
GRANT OPTION
INDEX
INSERT
SELECT
SHOW VIEW
TRIGGER
UPDATE

Reload all the privileges

FLUSH PRIVILEGES;

Thoát chế độ MySQL command

exit;

Dưới đây là toàn bộ lệnh để tạo 1 database, user và phân quyền user vào database:

Bạn có thể thay tên database, user, password theo ý bạn

mysql -u root -p
create database hoc_website;
create user hoc_root@localhost;
SET PASSWORD FOR hoc_root@localhost= PASSWORD("123456");
GRANT ALL PRIVILEGES ON hoc_website. * TO hoc_root@localhost IDENTIFIED BY "123456";
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

 

Remote Database

nếu cho phép remote mysql từ xa thì các lệnh dưới:

CREATE DATABASE hoangnam_db;

CREATE USER 'hoangnam_user'@'%' IDENTIFIED BY '123456';

GRANT ALL PRIVILEGES ON hoangnam_db.* TO 'hoangnam_user'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

Leave a Reply