Thay đổi cách hiển thị giảm giá đẹp cho Woocommerce

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!
Ngoài ra kéo xuống để xem thêm CSS.

function devvn_price_html($product, $is_variation = false){
  ob_start();

  if($product->is_on_sale()):
  ?>
<?php
  endif;

  if($product->is_on_sale() && ($is_variation || $product->is_type('simple') || $product->is_type('external'))) {
    $sale_price = $product->get_sale_price();
    $regular_price = $product->get_regular_price();
    if($regular_price) {
      $sale = round(((floatval($regular_price) - floatval($sale_price)) / floatval($regular_price)) * 100);
      $sale_amout = $regular_price - $sale_price;
      ?>
      <div class="devvn_single_price">
        <div>
          <span class="label">Giá:</span>
          <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($sale_price); ?></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Thị trường:</span>
          <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($regular_price); ?></del></span>
        </div>
        <div>
          <span class="label">Tiết kiệm:</span>
          <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
        </div>
      </div>
      <?php
    }
  }elseif($product->is_on_sale() && $product->is_type('variable')){
    $prices = $product->get_variation_prices( true );
    if ( empty( $prices['price'] ) ) {
      $price = apply_filters( 'woocommerce_variable_empty_price_html', '', $product );
    } else {
      $min_price   = current( $prices['price'] );
      $max_price   = end( $prices['price'] );
      $min_reg_price = current( $prices['regular_price'] );
      $max_reg_price = end( $prices['regular_price'] );

      if ( $min_price !== $max_price ) {
        $price = wc_format_price_range( $min_price, $max_price ) . $product->get_price_suffix();
      } elseif ( $product->is_on_sale() && $min_reg_price === $max_reg_price ) {
        $sale = round(((floatval($max_reg_price) - floatval($min_price)) / floatval($max_reg_price)) * 100);
        $sale_amout = $max_reg_price - $min_price;
        ?>
        <div class="devvn_single_price">
          <div>
            <span class="label">Giá:</span>
            <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($min_price); ?></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Thị trường:</span>
            <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($max_reg_price); ?></del></span>
          </div>
          <div>
            <span class="label">Tiết kiệm:</span>
            <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
          </div>
        </div>
        <?php
      } else {
        $price = wc_price( $min_price ) . $product->get_price_suffix();
      }
    }
    echo $price;

  }else{ ?>
    <p class="<?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_product_price_class', 'price' ) );?>"><?php echo $product->get_price_html(); ?></p>
  <?php }
  return ob_get_clean();
}
function woocommerce_template_single_price(){
  global $product;
  echo devvn_price_html($product);
}

add_filter('woocommerce_available_variation','devvn_woocommerce_available_variation', 10, 3);
function devvn_woocommerce_available_variation($args, $thisC, $variation){
  $old_price_html = $args['price_html'];
  if($old_price_html){
    $args['price_html'] = devvn_price_html($variation, true);
  }
  return $args;
}

Đoạn code sau chính là CSS kèm theo

.devvn_single_price {
      background-color: #199bc42e;
      border: 1px dashed #199bc4;
      padding: 10px;
      border-radius: 3px;
      -moz-border-radius: 3px;
      -webkit-border-radius: 3px;
      margin: 0 0 10px;
      color: #000;
    }

    .devvn_single_price span.label {
      color: #333;
      font-weight: 400;
      font-size: 14px;
      padding: 0;
      margin: 0;
      float: left;
      width: 82px;
      text-align: left;
      line-height: 18px;
    }

    .devvn_single_price span.devvn_price .amount {
      font-size: 14px;
      font-weight: 700;
      color: #ff3a3a;
    }

    .devvn_single_price span.devvn_price del .amount, .devvn_single_price span.devvn_price del {
      font-size: 14px;
      color: #333;
      font-weight: 400;
    }

Hooks trong WordPress là các điểm móc nằm trong hệ thống mã nguồn của WordPress, tại đây có thể bổ sung các đoạn code thông qua hai hàm add_action và add_filter mà WordPress đã cung cấp sẵn.

Hooks được chia ra làm 2 loại chính đó là Action Hook và Filter Hook :

 • Action là các điểm móc liên quan đến xử lý hành động
 • Filter là các điểm móc liên quan đến xử lý nội dung

Dưới đây là các hook thông dụng được cung cấp bởi WordPress.org giúp bạn tùy biến Website theo ý mình

Chúc các bạn thành công!