Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap trên VPS

1. Kiểm tra swap

Đầu tiên chạy lệnh sau để kiểm tra swap.

Nếu như kết quả trả về như hình, hoặc là không có gì thì là chưa được tạo swap. Với các VPS các bạn tự mua, tự cài đặt thìsẽ là chưa được tạo swap. Lúc này các bạn sẽ tiến hành tạo.

2. Kiểm tra dung lượng trống

Sử dụng lệnh dưới để kiểm tra:

df -h

Kết quả ở trên trả về là trống 13Gb.

3. Tạo Swap

Chạy lệnh dưới để tạo swap. Ở đây mình tạo 1GB swap (count=1024k).

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k

Lệnh trên sẽ tạo swap có dung lượng 1Gb. Bạn có thể thay count=1024k bằng count=2048k… để tạo swap dung lượng 2Gb. Dung lượng Swap tối đa chỉ nên gấp đôi RAM vật lý.

Tạo phân vùng swap

mkswap /swapfile

Kích hoạt swap

swapon /swapfile

Thiết lập swap tự động được kích hoạt mỗi khi reboot

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

Bảo mật file swap bằng cách chmod

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

4. Cấu hình Swappiness

Chỉnh thông số swappiness bằng cách dùng lệnh:

sysctl vm.swappiness=10

Để đảm bảo giữ nguyên thông số này mỗi khi khởi động lại VPS bạn cần điều chỉnh tham số vm.swappiness ở cuối file /etc/sysctl.conf (nếu không có bạn hãy add thủ công vào)

nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối nếu chưa có, nếu có rồi thì update lại giá trị:

vm.swappiness = 10

Nhấn Ctrl + O để lưu, Enter và Ctrl + X để thoát.

Khởi động lại VPS và kiểm tra lại kết quả:

swapon -s
cat /proc/sys/vm/swappiness

5. Thay đổi dung lượng Swap

Tắt swap

swapoff /swapfile

Xóa file swap

rm -f /swapfile

Tạo mới file swap với dung lượng mong muốn. Ví dụ mình tạo 2GB (2048k)

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Tạo phân vùng swap

mkswap /swapfile

Bài viết mình viết lại từ hocvps. Do đó, các bạn chỉ cần chạy theo thứ tự lệnh từ trên xuống dưới, khi kiểm tra kết quả là xong.