Lỗi phát sinh khi cài đặt thêm IPv4 vào VPS Centos 8

Trong quá trình cài đặt thêm IPv4, có thể sẽ phát sinh thêm lỗi, cái này mình note lại để tiến hành cài đặt lại hoặc cài thêm IPv4. VPS mình đang sử dụng là tại OVH và dùng larvps quản trị.

Mặc dù tập lệnh mạng bị tắt trong CentOS / RHEL 8, một số bạn vẫn có thể muốn cấu hình mạng theo cách cũ. Bạn vẫn có thể làm điều đó bằng cách cài đặt gói “tập lệnh mạng” cho việc đó.

Khi bạn đã cài đặt gói trên, tất cả các cấu hình ifcfg bây giờ sẽ được quản lý bởi network.service. Bạn có thể nhận được các cảnh báo bên dưới khi sử dụng lệnh ifup / ifdown:
# ifup ens4
WARN      : [ifup] You are using 'ifup' script provided by 'network-scripts', which are now deprecated.
WARN      : [ifup] 'network-scripts' will be removed in one of the next major releases of RHEL.
WARN      : [ifup] It is advised to switch to 'NetworkManager' instead - it provides 'ifup/ifdown' scripts as well.

Những cảnh báo này là vô hại và có thể được bỏ qua. Bạn cũng có thể tắt cảnh báo này bằng cách:

touch /etc/sysconfig/disable-deprecation-warnings

Bạn có thể bắt đầu sử dụng network.service thay vì NetwrokManager.service từ đây. Đối với mẫu kiểm tra:

systemctl status network

Bạn cũng có thể muốn bật dịch vụ mạng khởi động sau khi khởi động:

systemctl enable network