Thay đổi port SSH của VPS

Các bạn mua VPS thường sẽ nhận port mặc định  là 22. Hoặc bị đổi qua port khác thì các bạn cũng cứ nên thay đổi port sang port của bạn với mọi VPS của bạn thì tốt hơn.

Bây giờ, mình hướng dẫn các bạn đổi port 2222 qua port khác.

Login vào VPS sử dụng quyền root

Chỉnh sửa file sshd_config

Tìm kiếm dòng #Port 2222, bỏ dấu # ở đầu và thay bằng port bạn muốn dùng, ví dụ 2468 (Port này được sử dụng trên Windows chứ không dùng trên Linux)

Mở port nếu dùng firewall

Stop iptables

service iptables stop

Mở port 2468

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 2468 -j ACCEPT

Khởi động lại SSHD service

service sshd reload

Lưu và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables start

Vậy là xong rồi đó, hãy login lại SSH sử dụng port mới xem nào.