Function Dịch văn bản trong WP

/* ########################## Dich tieng viet */
function ra_change_translate_text( $translated_text ) {
if ( $translated_text == 'Old Text' ) {
$translated_text = 'New Translation';
}
return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'ra_change_translate_text', 20 );
function ra_change_translate_text_multiple( $translated ) {
$text = array(
'Quick View' => 'Xem nhanh',
'Leave a comment' => 'Viết bình luận',
'Continue reading' => 'Đọc tiếp',
'Forgot your password' => 'Quên mật khẩu',
'Not a member' => 'Chưa có tài khoản',
'Already a member' => 'Đã có tài khoản',
'Your username' => 'Tài khoản của bạn',
'Username' => 'Tài khoản',
'Your email' => 'Email của bạn',
'Password' => 'Mật khẩu',
'Confirm' => 'Xác nhận',
'Remember Me' => 'Ghi nhớ tôi',
'Get help' => 'Trợ giúp',
);
$translated = str_ireplace( array_keys($text), $text, $translated );
return $translated;
}
add_filter( 'gettext', 'ra_change_translate_text_multiple', 20 );
/* ########################## end */

Leave a Reply