Delete custom field in database wordpress

Vào phpmyadmin – database – sql và nhập lệnh dưới như hình,

Nhớ thay lại tiền tố wp_ thành tiền tố của bạn + thay lại tên field cần xóa nhé

DELETE FROM `wp_postmeta` WHERE `meta_key` = 'custom_field_name'Copy

Ví dụ:

DELETE FROM `wq_postmeta` WHERE `meta_key` = 'zz_nguon'Copy

Hoặc dạng có dấu _ trước

DELETE FROM wp_postmeta WHERE wp_postmeta.meta_key = "custom_field_name" OR wp_postmeta.meta_key = "_custom_field_name"Copy

Ví dụ:

DELETE FROM wq_postmeta WHERE wq_postmeta.meta_key = "zz_nguon" OR wp_postmeta.meta_key = "_zz_nguon"Copy

Leave a Reply