Hiển thị thêm nút Demo – Mua hàng Tiki, Shopee…

Cách 1. Cài plugin ACF vào nhé.

Vào ACF tạo 3 field text

 • san_shopee
 • san_lazada
 • san_tiki
function btn_mua_hang(){
  if(get_field('san_lazada')){;?>
    <a href="<?php echo get_field('san_lazada');?>" class="btn-san lazada-san">
      <img decoding="async" width="30" src="/wp-content/uploads/2021/10/lazada.png">
      <span>Mua hàng tại Lazada</span>
    </a>
  <?php }
  if(get_field('san_shopee')){;?>
    <a href="<?php echo get_field('san_shopee');?>" class="btn-san shop-san">
      <img decoding="async" width="30" src="/wp-content/uploads/2021/10/6db931827443a7455a4b805fe5829820.png">
      <span>Mua hàng tại Shopee</span>
    </a>
  <?php }
  if(get_field('san_tiki')){;?>
    <a href="<?php echo get_field('san_tiki');?>" class="btn-san tiki-san">
      <img decoding="async" width="30" src="/wp-content/uploads/2021/10/tiki.png">
      <span>Mua hàng tại Tiki</span>
    </a>
  <?php }
}
add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','btn_mua_hang',0);

CSS button:

.btn-san {
  background: red;
  padding: 10px;
  width: 100%;
  display: block;
  text-align: center;
  color: #fff;
  border-radius: 7px;
  font-weight: 600;
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 10px;
}
.btn-san.lazada-san {
  background: #10156e;
}
.btn-san.shop-san {
  background: #fd5e32;
}
.btn-san.tiki-san {
  background: #1a94ff;
}

Hoặc thêm nút demo thì tạo field zz_demo và chèn code này vào function

/****** Thêm nút bổ sung Demo **********/
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'demo_button_on_product_page', 30 );

function demo_button_on_product_page() {
 global $product;
  $link = get_field('zz_demo');
  if( $link ): ?>
  <style>
    .demo_button {
      background-color: #e0520a;
      border: none;
      color: white;
      padding: 5px 15px;
      text-align: center;
      text-decoration: none;
      display: inline-block;
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
    }
     .demo_button:hover {
      background-color: #47b305;
      color: white;
    }

  </style>
  <a class="demo_button" href="<?php echo esc_url( $link ); ?>" target="_blank">Demo</a>
  <?php endif;
}

Cách 2 – Tạo button liên kết ngoài sử dụng custom field của woocommerce

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo field trong admin.

function fields_muahang() {
  global $woocommerce, $post;
  echo '<div class="options_group">';
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id'     => '_lazada',
      'label'    => __( 'Lazada', 'woocommerce' )
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id'     => '_shopee',
      'label'    => __( 'Shopee', 'woocommerce' )
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id'     => '_tiki',
      'label'    => __( 'Tiki', 'woocommerce' )
    )
  );
  echo '</div>';
}
add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'fields_muahang' );

Và function lưu giá trị field

function save_field_muahang( $post_id ){
  update_post_meta( $post_id, '_lazada', esc_attr( $_POST['_lazada'] ) );
  update_post_meta( $post_id, '_shopee', esc_attr( $_POST['_shopee'] ) );
  update_post_meta( $post_id, '_tiki', esc_attr( $_POST['_tiki'] ) );
}
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'save_field_muahang' );

Nhớ chép CSS trên vào nhé. Các field hiển thị ở phần này.

Cách 3: Thêm một nút đơn giản mà ko cần plugin ACF  (Update)

Thêm mã bên dưới vào tệp function.php của chủ đề của bạn.

dd_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'my_extra_button_on_product_page', 30 );

function my_extra_button_on_product_page() {
 global $product;
 echo '<a href="URL">Extra Button</a>';
}

Leave a Reply