Code tự động tải lại trang – Auto REFRESH Page WordPress

Các bài đăng và trang WordPress có thể được làm mới tự động bằng cách sử dụng một số điều chỉnh trong tiêu đề của trang web.

Chức năng tự động làm mới có thể được sử dụng theo nhiều cách tùy theo nhu cầu. Nó có thể được sử dụng trong các trang đích để chuyển hướng đến một trang hoặc bài đăng cụ thể sau một khoảng thời gian nhất định.

Nó có thể được sử dụng trong các tình huống khác. Ví dụ: nếu trang web được chuyển từ thư mục gốc sang thư mục mới và muốn người dùng truy cập trang web mới thông qua thư mục gốc thì chỉ cần tạo một trang trong thư mục gốc và viết mã để người dùng sẽ tự động chuyển hướng đến thư mục trang web mới.

Nó có thể được sử dụng trong các trang web cung cấp tỷ số thể thao trực tiếp như điểm cricket.

Tự động làm mới trang trong wordpress có thể được sử dụng theo những cách sau

Bằng cách chèn một số mã php trong tệp chủ đề header.php.
nó cần bạn có kiến thức cơ bản về php hoặc ít nhất là chỉnh sửa WordPress.

Code:

<META HTTP–EQUIV="Refresh" CONTENT="5; URL=">

CONTENT là thời gian tính bằng giây sau khi trang sẽ được làm mới hoặc chuyển hướng.
URL là url nơi bạn muốn chuyển hướng sau thời gian được chỉ định trong CONTENT.

Lưu ý : trước khi chỉnh sửa tệp header.php của chủ đề WordPress của bạn
, bạn nên sao lưu trước khi chỉnh sửa.

Tự động làm mới trang:
a.
 Nếu muốn làm mới trang chủ của trang web WordPress sau 5 giây,
hãy nhập mã sau vào giữa <header> </ header> của header.php

<?php
  if(is_home()) {
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="5">' ;
  }
?>

Lưu ý: mã này sẽ không hoạt động nếu bạn đã đặt một trang làm trang chủ theo
Cài đặt => Đọc => Hiển thị trang trước => Một trang tĩnh (chọn bên dưới)

để làm điều này, bạn phải nhập mã sau vào giữa <header> </ header> của header.php

<?php
  if(is_front_page() )
  {
  echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">' ;
  }
?>

b. nếu muốn làm mới một bài đăng cụ thể của bài đăng id 17 sau 10 giây.
nhập mã sau vào giữa <title> </ header> của header.php

<?php
if(is_single( '17' ))
{
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="10">' ;
}
?>

c. Nếu muốn làm mới hàng loạt bài đăng, bạn phải áp dụng điều kiện trên mảng bài đăng như trong đoạn mã dưới đây.
nhập mã sau vào giữa <title> </ header> của header.php

<?php
if(is_single( array( 17, 19, 1, 11 )))
{
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="10">' ;
}
?>

Trong đó 17,19,1,11 là id bài đăng của bài đăng bạn muốn làm mới sau 10 giây.

d. Nếu muốn làm mới một trang cụ thể sau khoảng thời gian 23 giây với id trang là 47.
hãy nhập mã sau vào giữa <header> </ header> của header.php

<?php
if(is_page( 47 ))
{
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="23">' ;
}
?>

e. Nếu muốn làm mới hàng loạt trang, bạn phải áp dụng điều kiện trên mảng trang như trong đoạn mã dưới đây.
nhập mã sau vào giữa <title> </ header> của header.php

<?php
if(is_page( array( 42, 54, 6 ) ))
{
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="21">' ;
}
?>

Trong đó 42,54,6 là id trang của các trang bạn muốn làm mới sau 21 giây.

f. Nếu muốn làm mới một trang lưu trữ Danh mục cụ thể sau khoảng thời gian 5 giây với id danh mục là 7.
hãy nhập mã sau vào giữa <title> </ header> của header.php

<?php
if(is_category( '7' ))
{
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">' ;
}
?>

Mã này cũng có thể được mở rộng cho một số trang khác như trang tác giả, trang lưu trữ, v.v.

Leave a Reply