Cấu hình ban đầu sau khi cài đặt WordPress – Giới hạn RAM cho WordPress

Chmod – Phân quyền và chủ sở hữu cho thư mục.

Sau khi upload mã nguồn vào thư mục /home/hoanggiangnam.com/public_html/ thì nhớ chmod lại nhé

# sudo chown -Rf www-data:www-data /home/* — * là toàn bộ
# sudo chown -Rf www-data:www-data /home/hoanggiangnam.com/public_html — Thông thường là lệnh này
# sudo chown -R www-data:www-data /home/*
# sudo chmod -R 755 /home/hoanggiangnam.com
# sudo chown -R nginx:nginx /home/hoanggiangnam.com

Hoặc nếu bạn lưu code ở thư mục /var/www/html/ hoặc dạng vHost /var/www/hoanggiangnam.com/ thì thay lại cho đúng nhé

sudo chown -Rf www-data.www-data /var/www/* — * là toàn bộ
sudo chown -Rf www-data.www-data /var/www/hoanggiangnam.com/html Thông thường là lệnh này
sudo chown -R nginx:nginx /var/www/html/
sudo chown -Rf www-data.www-data /var/www/html/

Cấu hình cần thiết cho file wp-config.php

Thêm các dòng bên dưới vào wp-config.php

Cài plugin SSL và thêm dòng này vào sau <?php

//Begin Really Simple SSL Server variable fix
   $_SERVER["HTTPS"] = "on";
//END Really Simple SSL

Giới hạn RAM cho WordPress và chặn Update Core

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '6144M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '6144M' );
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

 

Function Trình soạn thảo classic

Thêm dòng sau vào function.php để sử dụng trình soạn thảo cũ.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

//* Enable the block-based widget editor
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_true' );

 

Tắt pingback

Nếu blog của bạn có nhiều người truy cập có độ phổ biến nhất định trên internet, vì vậy sẽ có nhiều blog chọn bạn để liên kết. Lúc này bạn thực sự cần tắt pingbacks.

Trong trang WordPress Dashboard nhấn vào Settings >> Discussion và bỏ chọn option thứ hai “Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks)“, nếu bạn tắt option đầu tiên những blog có pingback (hay bạn liên kết vào blog của họ sẽ được thông báo. Vì vậy nó sẽ là cách tốt hơn để chặn pingbacks.

 

Ngoài ra, Cấu hình ngày giờ, permalink, media Image sizes, cài thêm plugin như ACF, WP SMTP..

 

 

Leave a Reply