Xóa, Sửa, Nâng dung lượng RAM ẢO – Swap trên Ubuntu

Để sửa đổi dung lượng của tệp swap trên Ubuntu 20.04, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tắt swap: Trước tiên, tắt tệp swap hiện có để thực hiện các thay đổi:

swapoff -a

Xóa tệp swap hiện có:

(Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phân vùng swap thay vì tệp swap, hãy sử dụng lệnh tương ứng để thay đổi kích thước phân vùng swap thay vì xóa nó.)

 

Tạo lại tệp swap với kích thước mới: Để tạo một tệp swap mới với kích thước, bạn có thể sử dụng lệnh dd để tạo một tệp trống với kích thước mong muốn. Ví dụ, để tạo một tệp swap mới có kích thước là 4GB, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1G count=4

Trong đó:

    • if=/dev/zero: Sử dụng /dev/zero để tạo dữ liệu trống.
    • of=/swapfile: Là đường dẫn đến tệp swap mới.
    • bs=1G: Định dạng kích thước của mỗi block là 1GB.
    • count=4: Số block sẽ được tạo, tổng dung lượng sẽ là 4GB (1GB * 4).

Đặt quyền truy cập cho tệp swap:

chmod 600 /swapfile

Tạo swap trên tệp vừa tạo:

mkswap /swapfile

Kích hoạt swap:

swapon /swapfile

Kiểm tra lại dung lượng swap:

swapon --show

Bạn sẽ thấy tệp swap mới được hiển thị với dung lượng mới.

 

Thiết lập tệp swap tự động khởi động khi khởi động hệ thống:

Thêm dòng sau vào file nano /etc/fstab:

/swapfile none swap sw 0 0

Điều này sẽ làm cho swap file được kích hoạt tự động khi khởi động hệ thống.

 

Leave a Reply