Gửi cho người dùng WordPress một liên kết để đăng nhập bằng email thay vì sử dụng mật khẩu

Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tệp wp-login.php của WordPress, nhưng do thiếu hook bên trong nó, tốt hơn là bạn nên tạo một mẫu trang tùy chỉnh.

Tôi quyết định đặt tất cả mã vào một tệp duy nhất, nhưng bạn có thể tách nó thành các tệp khác nhau.

/*
 * Template name: No more passwords
 */

// redirect already logged in users to member's area (I redirect to admin area but it could be anything else)
if( is_user_logged_in() ) {
  wp_redirect( admin_url() );
  exit;
}

// check if we're submitting the form at this moment
if( !empty( $_POST[ 'misha_email' ] )
 && ( $user_data = get_user_by( 'email', $_POST[ 'misha_email' ] ) ) // if user exists
 && !is_wp_error( $key = get_password_reset_key( $user_data ) ) ) { // get his activation key

   // create a login URL like this http://YOUR-WEBSITE.COM/login?key=KEY&email=EMAIL
   $login_url = add_query_arg( array(
   	'key' => $key,
   	'email' => rawurlencode( $user_data->user_email )
   ), site_url('login') );

   // email headers, use your website domain in From header
   $headers = array(
     'From: Misha <[email protected]>',
     'Content-type: text/html; charset=utf-8'
   );

   // in headers we set content-type to text/html, so feel free to use any HTML tags
   $message = 'Here is you link to login <a href="' . $login_url . '">' . $login_url . '</a>';

   // WordPress default function to send emails
   wp_mail( $user_data->user_email, 'Sign in to YOUR-WEBSITE.COM', $message, $headers );

   // no matter if email is sent or not, redirect users to a success message
   // btw - wp_mail() returns true when emails sent successfully, you can use it
   wp_redirect( add_query_arg('status', 'sent', site_url('login') ) );
   exit;


} else if( !empty( $_GET['key'] ) && !empty($_GET['email']) ) {
  // if we're NOT submitting the form, we can perform a check for $_GET parameters that are part of the login link

  // if user with this email exists and the key is correct
  if( ( $user_data = get_user_by( 'email', $_GET['email'] ) )
   && ( !is_wp_error( $check = check_password_reset_key( wp_unslash( $_GET['key']), $user_data->user_login ) ) ) ) {

    wp_set_auth_cookie( $check->data->ID, true, false );
    // $check->data->ID – user ID
    // true – remember checkbox
    // false – if you're using SSL on the website, set to true!

    wp_redirect( admin_url() );
    exit;

  } else {
    echo 'You auth link is expired or incorrect, please try again.';
  }

}

if( isset( $_GET['status'] ) && $_GET['status'] == 'sent' ) {
  echo 'If this email is registered on the website, please check your inbox.';
}

// so simple form :)
echo '<form action="" method="POST"><input type="email" name="misha_email" /><button>Send login link</button</form>';

 

Và điều cuối cùng tôi muốn bạn biết là bạn có thể thay đổi thời gian hết hạn liên kết bằng password_reset_expirationaction hook (mặc định là 1 ngày)

 

add_filter( 'password_reset_expiration', 'misha_custom_activation_link_period', 9999 );
function misha_custom_activation_link_period( $day_in_seconds ){
  return 900; // 15 minutes
}

Hy vọng sẽ hữu ích với bạn.

Leave a Reply