Xóa meta_key trong wp_postmeta – Tối ưu Database WordPress

Ví dụ: Như hình 1 và hình 2 sau khi xóa meta_key của plugin Woo Products Feed Pro
Plugin này nếu bạn xài ít sản phẩm thì bình thường, nhưng nếu nhiều sản phẩm trên web bạn thì nó sẽ làm cho web bạn chậm lại. Query truy vấn rất khó khăn và chậm chạp, ảnh hưởng đến time load trang.
Khi cài plugin thì mỗi sản phẩm của bạn sẽ tạo ra cả meta_key như này:
_woosea_brand
_woosea_mpn
_woosea_upc
_woosea_ean
_woosea_gtin
_woosea_color
_woosea_size
_woosea_gender
_woosea_material
_woosea_pattern
_woosea_unit_pricing_measure
_woosea_unit_pricing_base_measure
_woosea_condition
_woosea_age_group
_woosea_installment_months
_woosea_installment_amount
_woosea_exclude_product
_woosea_cost_of_good_sold
_woosea_multipack
_woosea_is_bundle
_woosea_energy_efficiency_class
_woosea_min_energy_efficiency_class
_woosea_max_energy_efficiency_class
_woosea_is_promotion
_woosea_custom_field_0
_woosea_custom_field_1
_woosea_custom_field_2
_woosea_custom_field_3
_woosea_custom_field_4

Để xóa toàn bộ nó trong mỗi database thì bạn vào phpmyadmin rồi vào chọn tab SQL như hình dưới

và nhập – chạy lệnh sau:

DELETE FROM wp_postmeta

WHERE meta_key = '_woosea_brand'
AND meta_value != 'nosidebar-narrow';

*** phần tô tím thì thay lại cho đúng với table của bạn như từ đầu cài đặt web
*** phần tô đỏ là meta_key đó, cần xóa cái nào thì thay vào.

Nếu xài vps thì Tenimal:
# mysql
# SHOW DATABASES;
# USE blogDatabaseName;
# // rồi nhập lệnh trên vào thôi

Không chỉ riêng plugin này mà rất nhiều plugin khác tạo ra rác trong database web của bạn, khi bạn xóa plugin đó đi nhưng chỉ xóa phần code, còn các bảng dữ liệu của nó vẫn còn giữ nguyên nên rất là : RÁC =))

Leave a Reply