Nâng cấp PHP với VPS đang sử dụng Hocvps script

Trong bài viết này mình sẽ nâng cấp PHP 7.3 hoặc cũ hơn lên PHP 7.4. Bạn có thể thay thế các phiên bản PHP tương ứng, hỗ trợ PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3

Hocvps Script hiện tại đang cài đặt sẵn PHP 7.3 rồi nhé.

Đầu tiên bạn hãy tải về công cụ quản lý cấu hình yum:

Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository

# CentOS 6
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP bạn muốn nâng cấp lên. Ví dụ PHP 7.4 

yum-config-manager --enable remi-php74

Tiếp theo kiểm tra phiên bản PHP bạn đang sử dụng với lệnh:

php -v

Tắt php repository tương ứng này đi vì chúng ta sử dụng PHP 7.4 rồi. Ví dụ server mình đang cài đặt PHP 7.3

# PHP 7.3
yum-config-manager --disable remi-php73

Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa. (Có thể bỏ qua).

yum repolist all

Khi kiểm tra các bạn sẽ thấy php 7.3 đã tắt và kích hoạt php 7.4

Cuối cùng update PHP lên phiên bản mới nhất 7.4

yum update

Vậy là xong rồi đấy, kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh:

php -v

Bạn sẽ thấy kết quả trả về là php 7.4 rồi.