Key Windows Server – Key Management Services (KMS) client activation and product keys

Để sử dụng KMS, bạn cần có một máy chủ lưu trữ KMS trên mạng cục bộ của mình. Máy tính kích hoạt với máy chủ lưu trữ KMS cần phải có khóa sản phẩm cụ thể. Khóa này đôi khi được gọi là khóa máy khách KMS, nhưng nó có tên chính thức là Khóa cấp phép số lượng lớn chung của Microsoft (GVLK). Theo mặc định, các máy tính đang chạy phiên bản cấp phép số lượng lớn của Windows Server và máy khách Windows là máy khách KMS không cần cấu hình bổ sung vì GVLK có liên quan đã có sẵn.

Tuy nhiên, có một số tình huống mà bạn sẽ cần thêm GVLK vào máy tính mà bạn muốn kích hoạt với máy chủ KMS, chẳng hạn như:

  • Chuyển đổi máy tính từ việc sử dụng Khóa kích hoạt nhiều lần (MAK)
  • Chuyển đổi giấy phép bán lẻ của Windows thành ứng dụng khách KMS
  • Nếu máy tính trước đây là máy chủ KMS.

Cài đặt khóa sản phẩm

Nếu bạn đang chuyển đổi máy tính từ máy chủ KMS, MAK hoặc phiên bản bán lẻ của Windows sang máy khách KMS, hãy cài đặt khóa sản phẩm (GVLK) hiện hành từ danh sách bên dưới. Để cài đặt khóa sản phẩm máy khách, hãy mở dấu nhắc lệnh quản trị trên máy khách và chạy lệnh sau rồi nhấn Enter:

slmgr /ipk <product key>

Ví dụ: để cài đặt khóa sản phẩm cho phiên bản Windows Server 2022 Datacenter, hãy chạy lệnh sau rồi nhấn Enter:

slmgr /ipk WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

 

Generic Volume License Keys (GVLK)

In the tables that follow, you will find the GVLKs for each version and edition of Windows. LTSC is Long-Term Servicing Channel, while LTSB is Long-Term Servicing Branch.

Windows Server (LTSC versions)

Windows Server 2022

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2022 Datacenter WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Standard VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server (Semi-Annual Channel versions)

Windows Server, versions 20H2, 2004, 1909, 1903, and 1809

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows 11 and Windows 10 (Semi-Annual Channel versions)

See the Windows lifecycle fact sheet for information about supported versions and end of service dates.

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 11 Pro
Windows 10 Pro
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro N
Windows 10 Pro N
MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations
NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro for Workstations N
Windows 10 Pro for Workstations N
9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro Education
Windows 10 Pro Education
6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 Pro Education N
Windows 10 Pro Education N
YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 Education
Windows 10 Education
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education N
Windows 10 Education N
2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 Enterprise
Windows 10 Enterprise
NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise N
Windows 10 Enterprise N
DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 Enterprise G
Windows 10 Enterprise G
YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 Enterprise G N
Windows 10 Enterprise G N
44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 (LTSC/LTSB versions)

Windows 10 LTSC 2021 and 2019

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 10 Enterprise LTSC 2021
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 2021
Windows 10 Enterprise N LTSC 2019
92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Earlier versions of Windows Server

Windows Server, version 1803

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server, version 1709

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2012 R2

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Earlier versions of Windows

Windows 8.1

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 8.1 Pro GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 8 Pro NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

Windows Vista

Operating system edition KMS Client Product Key
Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

 

Leave a Reply