Hướng dẫn cài đặt Directadmin Nulled cho Centos 6,7,8 version 1.62.x

– Chào bạn, dưới đây là hướng đẫn cài đặt Directadmin Nulled cho Centos 6,7,8 version 1.62.x

+ Directadmin Nulled và Directadmin bản quyền khác nhau rất nhiều.

+ Directadmin Nulled chứ rất nhiều nguy cơ bị hack, xâm hại, up shell. Còn nếu chia ra để nhiều người quen cùng dùng chung ( ví dụ như bạn và 1 vài người khác góp tiền mua VPS, sau đó muốn tách vps thành nhiều shared hosting ) thì có lẽ đây là sự lựa chọn rất khả quan.

1. Tiến hành tải file setup về cài đặt tự động.

# yum -y install nano network-scripts wget perl epel-release
# wget https://raw.githubusercontent.com/gnam389/directadmin/main/setup.sh
# chmod +x setup.sh
# ./setup.sh

– Nhập ID và license id con số bất kỳ bạn thích:

– Đây là mẫu thông tin mình điền:

+ Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y
+ Please enter your Client ID : 12345
+ Please enter your License ID : 5432100
+ Enter your hostname (FQDN) : server.system.info.vn
+ Is this correct? (y,n) : y
+ Is eth0 your network adaptor with the license IP (10.10.10.3)? (y,n) :y
+ Is 10.10.10.3 the IP in your license? (y,n) : y
+ Is this correct? (must match license) (y,n) : y
+ Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 7.4 cli? (y/n): y
+ Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): y

– Cài đặt thành công sẽ hiện lên thông báo

Install Complete!
If you cannot connect to the login URL, then it is likely that a firewall is blocking port 2222. Please see:
https://help.directadmin.com/item.php?id=75

– Nếu máy chủ có firewall thì mở port còn không thì tiếp tục cài đặt

# firewall-cmd --zone=public --add-port=2222/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload
# systemctl restart directadmin

2. Cấu hình card mạng

  • Lưu ý : Đối với các card mạng khác eth0 (ens18,ens33,…) cấu hình cũng tương tự.

VD: Card mạng “eth0” mình add thêm subinterface eth0:100 để gia hạn license directadmin.

# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:100

DEVICE=eth0:100
IPADDR=176.99.3.34
NETMASK=255.255.255.0

Ctr+OEnterCtrl+X để lưu và thoát

Thay đổi card mạng gia hạn license directadmin trong directadmin.conf

# /usr/bin/perl -pi -e 's/^ethernet_dev=.*/ethernet_dev=eth0:100/' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

– Nếu bạn không ifup được card license directadmin cần tắt arp ping để up được card mạng này:

# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth

– Tìm dòng sau

Eth0:

if [ $? = 1 ]; then
ARPINGMAC=$(echo $ARPING | sed -ne ‘s/.*[(.*)].*/1/p’)
net_log $”Error, some other host ($ARPINGMAC) already uses address ${ipaddr[$idx]}.”
exit 1

Ens18:

if [ “${REALDEVICE}” != “lo” ] && [ “${arpcheck[$idx]}” != “no” ] ; then
/sbin/arping -q -c 2 -w 3 -D -I ${REALDEVICE} ${ipaddr[$idx]}
if [ $? = 1 ]; then
net_log $”Error, some other host already uses address ${ipaddr[$idx]}.”
exit 1

Chỗ (Thường là dòng 279 “eth0” và 257 “ens18” ) “exit 1” # lại “#exit 1”. Rồi save lại.

. Cấu hình Script gia hạn license directadmin

# nano /usr/local/directadmin/scripts/update-license.sh

+ Điền thông tin scipt vào:

#/bin/bash
/usr/sbin/ifdown eth0:100    # --- Điền lại subinterface gia hạn license nhé! --- #
rm -f /tmp/license.key
rm -f /usr/local/directadmin/conf/license.key
/usr/bin/wget -O /tmp/license.key.gz https://github.com/damvt/directadmin/raw/main/license.key.gz
/usr/bin/gunzip /tmp/license.key.gz
mv /tmp/license.key /usr/local/directadmin/conf/
chmod 600 /usr/local/directadmin/conf/license.key
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/license.key
/usr/sbin/ifup eth0:100   # --- Điền lại subinterface gia hạn license nhé! --- #
/bin/systemctl restart directadmin.service
# sh /usr/local/directadmin/scripts/update-license.sh

+ Cấu hình chạy tự động

# crontab -e
0 12 */3 * * /usr/local/directadmin/scripts/update-license.sh

– Thông tin đăng nhập

# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

Cài đặt thành công directadmin nulled

Như vậy ta đã cài đặt thành công directadmin nulled cho centos 6,7,8

Leave a Reply