Hướng dẫn cách Restart PHP-FPM

Với CentOS 7 – 8

Lệnh restart PHP-FPM trên CentOS 7 – 8

Sử dụng lệnh sau để restart PHP-FPM:
sudo systemctl restart php-fpm

Bạn cũng cần nắm những lệnh sau để sử dụng trong quá trình làm việc với PHP-FPM trên CentOS 7 & 8:

Lệnh start PHP-FPM:
sudo systemctl start php-fpm
Lệnh stop PHP-FPM:
sudo systemctl stop php-fpm
Lệnh reload PHP-FPM:
sudo systemctl reload php-fpm

Với PHP 7.x trên Ubuntu/Debian Linux

Bạn có thể sử dụng các dòng lệnh sau cho việc restart/start/reload/stop PHP7.x:

$ sudo service php7.4-fpmstart
$ sudo service php7.4-fpm stop
$ sudo service php7.4-fpm restart # <- restart it
$ sudo service php7.4-fpm reload # <- reload it

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên systemd như Ubuntu Linux 16.04+LTS hoặc Debian  Linux 8.x +:
$ sudo systemctl start php7.4-fpm.service
$ sudo systemctl stop php7.4-fpm.service
$ sudo systemctl restart php7.4-fpm.service # <- restart it
$ sudo systemctl reload php7.4-fpm.service # <- reload it

Leave a Reply