Function khôi phục phiên bản Widget cũ trong WordPress

Cách 1 : Dùng plugin Classic Widget

Cài đặt plugin Classic Widget lên website Wordress của bạn là được

Cách 2 : Dùng đoạn code

Ở cách này thì bạn sẽ dùng một đoạn code và chèn trong file function.php trong thư mục theme của bạn:

function example_theme_support() {
remove_theme_support( 'widgets-block-editor' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'example_theme_support' );

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng đoạn mã code như dưới đây cũng được

function example_use_widgets_block_editor( $use_widgets_block_editor ) {
if ( 123 === get_current_user_id() ) {
return false;
}
return $use_widgets_block_editor;
}
add_filter( 'use_widgets_block_editor', 'example_use_widgets_block_editor' );

Vậy là xong. Hy vọng sẽ có ích với bạn.

Leave a Reply