Đổi địa chỉ ip máy chủ Cyberpanel

Nếu bạn dùng cyberpanel đẻ làm webserver chạy website ở VPS hoặc máy ảo Hyper-V, VmWare.. thì ip động thường bị thay đổi. nếu thay đổi thì bạn có thể sửa lại ip ở 2 file như đường dẫn bên dưới

/etc/cyberpanel/machineIP

/etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP

Hoặc bạn xài nano để chỉnh sửa:

nano /etc/cyberpanel/machineIP

nano /etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP

Dán ip vào thì lưu lại bằng Ctrl+O + Enter và Ctrl+X để thoát, sau đó reboot lại vps or máy ảo nhé

Leave a Reply