Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Redis là viết tắt của “máy chủ từ điển từ xa” và là kho lưu trữ khóa-giá trị lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị.

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ mã nguồn mở (được cấp phép BSD). Bạn có thể sử dụng nó như một giải pháp thay thế Memcached để lưu trữ các cặp khóa-giá trị đơn giản. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó làm cơ sở dữ liệu NoSQL hoặc thậm chí là trình môi giới tin nhắn với mẫu Pub-Sub. Redis được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Dự án Redis được phát triển và duy trì bởi một nhóm cốt lõi của dự án và, tính đến năm 2015, được tài trợ bởi Redis Labs .

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt máy chủ Redis và các phần mở rộng PHP trên hệ thống Ubuntu 20.04 LTS.

Mục lục:

  1. điều kiện tiên quyết
  2. Cài đặt Redis
  3. Cấu hình Redis
  4. Cài đặt tiện ích mở rộng PHP (Tùy chọn)
  5. Kết nối với máy chủ Redis
  6. Quản lý dịch vụ Redis

Bước 1: Điều kiện tiên quyết

  • Hệ thống chạy Ubuntu 20.04
  • Truy cập dòng lệnh Terminal
  • Quyền sudo hoặc quyền root trên máy cục bộ hoặc máy từ xa

Bước 2: Cài đặt Redis

Các gói Redis có sẵn trong kho lưu trữ apt mặc định để cài đặt Redis trên VPS Ubuntu.

Bắt đầu bằng cách cập nhật các gói lên phiên bản mới nhất. Chạy lệnh sau:

apt update

Cài đặt Redis bằng lệnh sau.

apt install redis-server

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản Redis bằng lệnh sau.

redis-server -v

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Bước 3: Định cấu hình Redis

Redis có thể bắt đầu mà không cần tệp cấu hình bằng cách sử dụng cấu hình mặc định tích hợp. Nhằm mục đích thực hiện bất kỳ trao đổi tham số bổ sung nào, bạn có thể sử dụng tệp cấu hình ict: /etc/redis/redis.conf. Chỉnh sửa tệp cấu hình Redis trong trình chỉnh sửa văn bản để thực hiện các thay đổi:

sudo nano /etc/redis/redis.conf
Định cấu hình bộ nhớ

Cập nhật các giá trị sau trong tệp cấu hình Redis. Bạn có thể sử dụng tệp cấu hình của nó /etc/redis/redis.conf::

maxmemory 1024mb maxmemory-policy allkeys-lru
Định cấu hình giám sát

Đối với Ubuntu, chúng tôi có thể chọn systemd làm giám sát một cách an toàn để Redis có thể tương tác với cây giám sát của bạn. Bạn có thể sử dụng tệp cấu hình của nó /etc/redis/redis.conf::

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Liên kết với máy chủ cục bộ

Theo mặc định, máy chủ Redis không chấp nhận kết nối từ xa. Bạn chỉ có thể kết nối với Redis từ 127.0.0.1 (localhost) – máy mà Redis đang chạy.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết lập máy chủ duy nhất trong đó máy khách kết nối với cơ sở dữ liệu cũng đang chạy trên cùng một máy chủ, thì bạn không nên kích hoạt quyền truy cập từ xa. Bạn có thể sử dụng tệp cấu hình của nó /etc/redis/redis.conf::

bind 127.0.0.1 ::1

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Xác minh rằng redis đang lắng nghe trên tất cả các giao diện trên cổng 6379. Chạy lệnh sau:

ss -an | grep 6379

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Định cấu hình mật khẩu

Định cấu hình mật khẩu Redis cho phép một trong hai tính năng bảo mật tích hợp của nó – lệnh auth , yêu cầu khách hàng xác thực để truy cập cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng tệp cấu hình của nó /etc/redis/redis.conf::

Redis để những thay đổi có hiệu lực.

sudo systemctl restart redis-server

Bước 4: Cài đặt tiện ích mở rộng PHP (Tùy chọn)

Tiếp theo, nếu bạn cần sử dụng Redis với ứng dụng PHP, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng Redis PHP trên hệ thống Ubuntu của mình. Để cài đặt tiện ích mở rộng Redis PHP, hãy nhập:

apt install php-redis

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Trình cài đặt sẽ tự động bật tiện ích mở rộng redis cho tất cả các phiên bản PHP được cài đặt sẵn. Nếu trình cài đặt của bạn phiên bản PHP mới sau này, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để trợ giúp mô-đun redis. Chạy lệnh sau:

phpenmod -v <Any PHP Version> -s ALL redis

Bước 5: Kết nối với Redis Server

Redis cung cấp tiện ích redis-cli để kết nối với máy chủ Redis. Chạy lệnh sau:

redis-cli

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 - TechvBlogs

Thêm vài ví dụ về công cụ dòng lệnh redis-cli.

Thêm vài ví dụ về công cụ dòng lệnh redis-cli.

redis-cli info
redis-cli info stats
redis-cli info server

Bạn có thể tìm thêm chi tiết về redis-cli tại đây .

Bước 6: Quản lý Dịch vụ Redis

Bây giờ bạn đã thiết lập và chạy dịch vụ của mình, hãy xem qua các lệnh quản lý cơ bản.

Để dừng dịch vụ của bạn, hãy chạy lệnh này:

sudo systemctl stop redis-server

Để bắt đầu dịch vụ của bạn, hãy chạy lệnh này:

sudo systemctl start redis-server

Để tắt dịch vụ của bạn, hãy chạy lệnh này:

sudo systemctl disable redis-server

Để kích hoạt dịch vụ của bạn, hãy chạy lệnh này:

sudo systemctl enable redis-server

Để trạng thái dịch vụ của bạn, hãy chạy lệnh này:

sudo systemctl status redis-server

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Cảm ơn bạn  đã đọc bài viết này! Chúc bạn thành công!

Leave a Reply